Hiện nay chúng tôi chỉ in áo game trên áo màu trắng cổ tròn.